1) Kronvike blir till

Min far och hans nio syskon föddes alla i Kronvike. Det är en liten - för att inte säga oansenlig - by nordöst om Hoting, belägen på ett berg just intill gränsen mot Dorotea och Västerbotten. Kronvike (och kronhemmanet Vike) tillhör av hävd byn Rörström vid Rörströmsälven. Här skisserar jag kortfattat traktens senare historia.
 
Rörström
Rörström är liksom Hoting en mycket gammal by och båda nämns i 1273 års beskrivning av landamäret - gränsen mot Norge, vilken gick rakt igenom vad som senare skulle bli Tåsjö socken. Rörström (och Hoting) var från början en utmark till Bölen i Fjällsjö. Namnet som även stavats Råström och Röström kommer troligen från det medeltida Raudasio (Rödsjö) efter Raudaberg. "Rörström är en sen och oriktig skrivform, som ej bör förekomma", säger Erik Modin bestämt.
  Arealen uppskattas i slutet av 1500-talet till cirka 16 seland. Ett "sädesland" angavs 1545 motsvara "Såå mykin jordh som man kan såå en spann Rogh eller korn uthij", skriver Modin.
  I slutet av 1500-talet uppgavs både Rörström och Hoting vara så gott som avfolkade. Abraham Hülphers (som aldrig besökte byn under sin norrlandsresa 1758) berättar att det funnits sju bönder i Rörström, men att byn lades öde "efter Lappar om nattetid der öfwerfallit och dödat åboerne. Omkring flere nu bruklige egor träffas i skogen wida åkerfält, som blifwit öfwergifne och bewisa forna boningsplatser".
  Så sent som den 28/4 1779 blev en elvaårig flicka i Rörström "strypt av en lapp". Så står det i marginalen på husförhörslängden om Brita, dotter till Anders Olofsson.
  Mats Holmgren på biblioteket i Backe har upplyst mig om följande notering i begravningsboken: "År 1779 den 13 maj Begrovs Anders Ols dotter i Röström, Brita, som af deras i tjenst varande piga ifrån Åsele Lappmark,vid namn Anna Heljesdotter, natten emot den 28 april, blev med ett tjokt snöre i sin sömn strypt, uti den säng i fähuset, der de lågo tillsammans, 11 år och några månader gl". Tack Mats!
  Birger Lundqvist skriver följande: "Anna Heljesdotter lär ha blivit avrättad för detta dåd på Rörtjärnsmon, en avrättningsplats i närheten av Flybäcken vid gränsen mellan Tåsjö och Bodum socknar. Hon hade trott, att hon skulle få bli fosterdotter i gården, om dottern Britta undanröjdes"
  Den muntliga traditionen säger enligt Modin att "Röström och Hoting äro de första ställen där finnar slogo sig ner". På 1630-talet har ett par finnar flyttat in, men byn växer sedan mycket långsamt. När Tåsjö 1772 avskiljs från Fjällsjö och blir egen socken finns tre bönder noterade: Olof Jansson, Anders Olofsson och Helge Olofsson. Att det inte är fler kan bero på utflytting till nybyggena Avaträsk och Bellvik, som upptagits av finnar från Rörström. 50 år senare, alltså 1824, finns fyra familjer i byn.
 
Vike
De första noteringarna om det vi idag kallar Vike gäller fäbodstället "Kilvamsbodarna", som är en del av Rörströms by. Den 12 oktober 1826 ger länsstyrelsen "Råströms samtlige byemän" klartecken att anlägga ett nytt hemman i trakten. Men ingen nappar på erbjudandet. Ännu 1856 har ingen mark brutits.
  "Vid avvittringsberedningen 1838 hade byemännen, oaktat tolv år voro förflutne, icke uppodlat någon åker för det nya hemmanet, och ansågs det utvisade åkerstället av dåvarande förrättningsman för onyttbart, vadan och hela ägotrakten föreslogs att emot 8 selands ökeskatt utan byggnadsskyldighet underläggas och oskiljaktigt förenas med Råströms by", skriver länsstyrelsens lantmäterienhet.
  En ny avvittring görs, protokollförd 22 september 1856, och länsstyrelsen konstaterar att bönderna inte kan klandras för att de inte tagit upp marken. De avkrävs därför ingen skatt, "vilket synes bliva allt för betungande om icke omöjligt, då hemmanet av ris och rot skall upptagas". Ytterligare 40 frihetsår beviljas med början 1857. Marken rå- och rörläggs 1863, då den också delas upp i ett kronohemman och norr om detta en "kronoöverloppsmark".
 
Namnet Vike sägs förresten ha hittats på av kommissions- och avvittringslantmätare J G Viklund, som namngav två nybyggen i Rörström efter sig själv: Vike och Lunne.
  "Krononybygget" Vike övergår så småningom till skogsbolaget Kramfors AB:s ägo. Vid avsyning den 12 oktober 1869 - ett av nödåren på slutet av 1800-talet - konstateras att "årets gröda var till största delen förstörd av inträffad frost".
  Förste arrendator på kronohemmanet Vike blir Jonas Erik Sjölander (bild till vänster) med hustru Anna Maria Wikström och sex barn. Sjölander blir änkling och gifter om sig med Inga Stina Kristoffersdotter. Sönerna Erik August och Nikolaus tar sedan över hemmanet innan de flyttar vidare till Rörström 1903 respektive Rensjön 1909.
  När Jonas Oskar Persson med familj övertar hemmanet 1920 räknas det med sina 30-40 tunnland som Tåsjös största jordbruk. Det säger i alla fall Persson till lokalpressen inför sin 80-årsdag 1958.
 
Kronvike
Kronoöverloppsmarken norr om Vike omvandlas vid någon tidpunkt till Kronoparken Vike eller Kron-Vike. Hela byn - med nybyggare som Erik och Frida - är dock en del i ett mycket större projekt: kolonisationen av Norrlands inland (länk till vänster).
  Den förste nybyggaren på Kronoparken Vike blir i alla fall Erik Olof Backlund, som flyttar in från Rörström med familj 1911 (persondata på nästa Vikesida). Den 44-årige Backlund, som blev änkling 1903, är sedan fem år omgift med Kristina Karolina Karlsdotter, en syster till min farfar Erik Oskar Karlsson. Backlund har fem barn från sitt tidigare äktenskap och tre med Kristina. Paret kommer att få sex barn till sedan de flyttat till Kronvike.
  Paret Backlund är 1907 med och grundar Rörströms första IOGT-loge, Hemmafrid (bild t.v.). Erik Backlund är en av de tongivande figurerna vid sidan av ordföranden Johan Lif. Den väldige Lif och Backlund är också fackligt engagerade och två av förgrundsgestalterna vid den stora flottarstrejken 1908, då många hundra flottare samlas till protest på en holme i Rörströmssjön som idag kallas Strejkholmen. En annan ledargestalt var Alfred Jansson från Stavsjö.Vet du mer? Skicka ett mail!
  Backlund blir än en gång änkling när Kristina dör 1941. Deras äldste gemensamma son Karl tar över gården och sju år senare dör Erik Backlund. Karl bor kvar på torpet, Kronvike 53, till 1952. Erik Olof Backlund var också den förste kommunisten i byn, sägs det.
  Backlund var förvisso den förste kronotorparen i Kronvike, men han var inte först på plats. Så här berättar grannen Oskar Karlsson (ej släkt till mig) för Nya Norrland 1953:
  "Den förste som slog sig ner här var emellertid Ingel Johan Sörlin från Rörström, som kom redan 1909. Han byggde sig en timmerkoja, som mätte 3x3 meter och denna fick tjänstgöra som hans första bostad. Det tog honom hela sju år innan han fick sitt kronotorp beviljat och utstakat. Om honom kan man gott säga att han var grundaren till Kronvike by".
  Att Ingel Johan Sörlin fick "grunda" Kronvike kunde han tacka sin lyckliga stjärna för. En måndagsmorgon 1892 (den 22 augusti) var han på väg över Kilvamma till slåtterarbete längre uppåt Rörströmsälven tillsammans med sin bror Erik Olof och sin farbror Olof Ersson samt Johan Martin Löfqvist (en ättling till Anders Raivi). Båten kantrade och alla drunknade utom Ingel Johan Sörlin, som lyckades klamra sig fast vid båten. Vet du mer? Skicka ett mail!
Persondata om Backlund, Sörlin och övriga torpare finns på nästa sida. Nedan data för bönderna på Vike gård.
 
Källor
Husförhörslängder, Folkräkningen 1890 , Erik Modin: "Gamla Tåsjö", Karl-Erik Ström: "Vike med Kronvike", Birger Lundqvist: intervjuer samt "Förteckning över invånarna i Röström" Agneta Olofsson: "Fjällsjö byar och gårdar", samt inte minst material från Karl-Erik Ströms samlingar vid Hotings hembygdsförening. Tack!


 
Översiktskarta
 
 

Alla torpen i byn
 
 
Klicka på bilderna nedan så får du se dem i större format.
 

Rörström 1639.
 

Vitt: Vike, grönt: Kronvike.
 

Jonas Sjölander, Vike.
Bild från karl-Erik Ströms samlingar vid Hotings hembygsförening.
 

Erik och Kristina Backlund.
T.v. om dem Johan Lif.
Bild från Hotings bibliotek.
 

Grönt område: Backen.
 
Mer om avvittringen
och J G Viklund.

 
Intressant läsning om Tåsjö:

(Vapnet från Hotings hembygdsförening)

 

Persondata Vike 1

Jonas Erik Sjölander (25.11 1838-8.4 1916) född i Björksjönäs.
Gift 1) 1861 med Anna Maria Wikström (3.8 1835-21.5 1872) född i Hoting.
barn:
   Maria Katarina (12.3 1862-22.9 1869)
   Anna Ulrika (15.11 1868-27.9 1869)
   Anna Erika Sjölander (f 8.11 1869)
Gift 2) 5.10 1873 med Inga Stina Kristoffersdotter (24.2 1850-23.11 1928)
barn:
   Kristoffer Sjölander (7.7 1874-18.5 1883)
   Erik August Sjölander (28.12 1875-9.8 1949) skogsförman och handlare, övertar senare avstyckad Vike 1:2 (alt 1:3).
   Nikolaus Sjölander (1.10 1877-16.2 1944) övertar senare avstyckad Vike 1:3 (alt 1:2).
   Jonas Robert Sjölander (f 20.6 1883), skogvaktare åt Kramfors AB i Rörström.

Jonas Oskar Persson (19.4 1878-14.5 1965) köper Vike 1:3 av sin (för mig okände) svåger 1920.
Gift 1899 med Märta Irenia Nilsson (5.4 1876-12.4 1957)
   Robert Persson (f 1899)
   Edit Persson (f1901)
   Linda Persson (f 1904)
   Ari Persson (f 1906)
   Oskar Vitalis Persson (f 1907) övertar gården 1935.
   Ameli (f 1910)
   Elida (f 1911)
   Hugo (f 1912)
   Manfred (f 1913) övertar senare gården.
   Rut (f 1915)

Sidan uppdaterad 19.5 2002 av Mats Karlsson.